Upis

OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA

OBAVJEŠTENJE O UPISU U JU MUZIČKA ŠKOLA TIVAT

Poštovani roditelji,

 

Obavještavamo vas da će se upis u JU Muzička škola Tivat, za školsku 2022/23. godinu vršiti putem online prijave na sajtu www.upisi.edu.me, ili u školi utorkom, srijedom i petkom  od 11h-13h, počevši od 25.maja  –03. juna,  i to:

I razred devetogodišnjeg obrazovanja upisuje dijete koje  u 2022. godini navršava 6 godina života, odnosno kreće u I razred osnovne škole. Obavezan nastavni predmet je Muzička početnica, sa 2 časa nedeljno. U okviru II polugodišta školske godine, vršiće se prezentacija instrumenata nakon koje će učenici moći da odaberu: klavir, flauta, gitara, horna, oboa, klarinet, saksofon, truba, trombon,violina ili harmonika u skladu sa kapacitetima škole.Navedni instrumenti se izučavaju od II razreda.

Direktno u II razred Muzičke škole upisuju se djeca koja u školskoj 2022/23 kreću u II razred osnovne škole, i mogu odabrati jedan od sledećih instrumenata: HARMONIKA, FLAUTA, KLARINET, OBOA, VIOLINA, HORNA ili TROMBON.

Obavezni predmeti: Solfeđo sa teorijom muzike i Instrument sa po 2 časa nedeljno, a od IV razreda učenici dobijaju i treći nastavni predmet.

NAPOMENA RODITELJIMA: Molimo vas da imate na umu da prilikom upisa djeteta u I razred devetogodišnjeg muzičkog obrazovanja, djeca neće biti u prilici da odaberu odsijek UDARALJKE, jer se taj instrument uči sa navršenih 9 godina života.  

Šestogodišnje obrazovanje - odsijek UDARALJKE, mogu upisati djeca koja u školskoj 2022/23.godini navršavaju 9 godina života , odnosno kreću u  IV razred osnovne škole.   

Obavezni predmeti: Solfeđo sa teorijom muzike i Instrument sa po 2 časa nedeljno, a od IV razreda učenici dobijaju i treći nastavni predmet.

Trogodišnje obrazovanje - odsijek SOLO PJEVANJE i VIOLA mogu upisati djeca koja u školskoj 2022/23. godini navršavaju 12 godina života, odnosno kreću u VII razred osnovne škole.

Odsijek SOLO PJEVANJE

Obavezni predmeti: Solfeđo sa teorijom muzike i Instrument sa po 2 časa nedeljno i Uporedni klavir sa  1 časom nedeljno, a od II razreda učenici dobijaju i četvrti nastavni predmet.

Odsijek VIOLA

Obavezni predmeti: Solfeđo sa teorijom muzike i Instrument sa po 2 časa nedeljno, a od II razreda učenici dobijaju i treći nastavni predmet.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona 032/672-411.

Informacije o upisu biće dostupne na sajtu škole www.muzickaskolativat.me, FB stranici škole, kao i putem Radio Tivta.

ZA UPIS JE POTREBNO:

 • JMBG učenika
 • Izvod iz knjige rođenih za strance (ovjeren prevod kod notara ili sudskog tumača)
 • Prijava koja se popunjava u školi ili elektronski na sajtu www.upisi.edu.me,
 • Provjera sluha i ritma djeteta, u školi u zakazanom terminu .


SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA

Adresa: Vaka Đurovića b.b.

81000 Podgorica, Crna Gora

tel: +382 20 410 100

fax: +382 20 410 101

www.gov.me/mps

 

Crna Gora

Ministarstvo prosvjete

 

 

Broj: 06/1-01-604/22-623/2

Podgorica, 6. jun 2022. godine

 

 

Na osnovu člana 12, stav 2 Zakona o stručnom obrazovanju (»Službeni list RCG«, br. 64/02 i 49/07 i »Službeni list CG«, br. 45/10, 39/13, 47/17 i /21 ) i na osnovu člana 15 Zakona o gimnaziji (»Službeni list RCG«, br. 64/02 i 49/07 i »Službeni list CG«, br. 45/10, 39/13,  47/17 i /21), Ministarstvo prosvjete raspisuje

 

 

KONKURS

ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U

CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU

 

 

OPŠTI USLOVI

 

            Na Konkurs za upis u I razred srednje škole prijavljuju se kandidati koji su završili osnovnu školu i koji u vrijeme podnošenja prijave nijesu stariji od 17 godina.

 

            Prijava na Konkurs podnosi se 27, 28. i 29. juna 2022. godine (od 0 do 24 časa) i 30. juna 2022. godine (do 15 časova).

 

Prijava na Konkurs podnosi se elektronski na adresu www.upisi.edu.me. Učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis potrebno je da se prethodno registruje.

 

U toku trajanja roka za podnošenje prijava za upis u školu, komisija je dužna da svakog dana u 16 časova objavi ažuriranu rang listu kandidata, prijavljenih do 15 časova toga dana, a radi njihovog informisanja o mjestu na rang listi. Rang lista se objavljuje na oglasnoj tabli škole i sadrži za svakog kandidata: ime, ime roditelja, odnosno staratelja, prezime, ostvareni broj bodova pojedinačno po kriterijumima koji se vrednuju za upis i ostvareni ukupan broj bodova.

           

            Rang lista kandidata za upis u školu objavljuje se na oglasnoj tabli škole najkasnije do 4. jula 2022. godine. Nakon objavljivanja rang liste učenici podnose školi originalna svjedočanstva posljednja tri razreda osnovne škole i diplome o rezultatima sa državnih i međunarodnih takmičenja, odnosno dodijeljenom priznanju u rokovima koje odredi škola.

           

            Učenici koji se upisuju u I razred srednjih škola oslobođeni su od plaćanja administrativne takse, u skladu sa članom 18 Zakona o administrativnim taksama („Službeni list RCG“, br. 18/19).

 

 

KRITERIJUMI ZA UPIS

 

II Kriterijumi za upis učenika u I razred stručnih škola

 

            Upis učenika u I razred stručnih škola određuje se na osnovu Pravilnika o vrednovanju kriterijuma za upis učenika u stručnu školu („Službeni list RCG“, br. 21/05 i „Službeni list Crne Gore“, br. 18/18) i Rješenja o utvrđivanju minimalnog broja bodova potrebnih za upis u gimnaziju i četvorogodišnju stručnu školu za školsku 2022/2023. godinu, broj 06/1-01-604/22-3312/2 od 26. aprila 2022. godine.

Provjera posebne nadarenosti odnosno sposobnosti za upis vrši se u skladu sa Pravilnikom.

Sadržaj provjere posebne nadarenosti odnosno sposobnosti utvrđen je obrazovnim programom, a postignuti uspjeh se vrednuje na način propisan Pravilnikom.

 

            Upis učenika u prvi razred trogodišnje, odnosno četvorogodišnje stručne škole vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

 1. opšteg uspjeha u posljednjem ciklusu osnovne škole;
 2. uspjeha na eksternoj provjeri znanja na kraju osnovnog obrazovanja;
 3. uspjeha iz dva nastavna predmeta u posljednjem ciklusu osnovne škole koji su značajni za sticanje obrazovanja;
 4. rezultata sa državnih i međunarodnih takmičenja, odnosno dodjele priznanja.

 

Za upis u školu u kojoj se nastava izvodi na stranom jeziku kandidat u posljednjem ciklusu osnovne škole treba da ima ocjenu odličan (5) iz stranog jezika na kojem se izvodi nastava.

Pripadnik romske i egipćanske populacije, ostvaruje dodatnih šest (6) bodova po principu afirmativne akcije.

 

Vrednovanje opšteg uspjeha

 

Opšti uspjeh u posljednjem ciklusu osnovne škole iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocjene opšteg uspjeha u posljednja tri razreda i pomnože brojem tri (3). Ukupan broj bodova zaokružuje se na dvije decimale.

 

Vrednovanje uspjeha na eksternoj provjeri znanja

 

Uspjeh na eksternoj provjeri znanja u završnom razredu osnovne škole iz nastavnog predmeta Crnogorski - srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost odnosno maternji jezik i književnost, Matematike i jednog poredmeta po izboru učenika vrednuje se tako što ocjena odličan (5) nosi 10 bodova, ocjena vrlo dobar (4) nosi 7 bodova, ocjena dobar (3) nosi 4 boda, ocjena dovoljan (2) nosi 1 bod i ocjena nedovoljan (1) nosi 0 bodova.

 

III Posebna nadarenost odnosno sposobnost

 

Ukoliko je obrazovnim programom kao poseban uslov za upis određena provjera posebne nadarenosti odnosno sposobnosti (umjetničke škole i dr.), umjesto vrednovanja uspjeha iz dva nastavna predmeta od značaja za sticanje obrazovanja, vrednuje se posebna nadarenost odnosno sposobnost.

Posebna nadarenost odnosno sposobnost vrednuje se tako što se pokazana posebna nadarenost odnosno sposobnosti ocjenjuju uspjehom: nedovoljan (1) vrednuje se 0 bodova, dovoljan (2) vrednuje se 10 bodova, dobar (3) vrednuje se 22 boda, vrlo dobar (4) vrednuje se 34 boda i odličan (5) vrednuje se 46 bodova.

Kandidat koji ima najmanje 10 bodova na provjeri posebne nadarenosti odnosno sposobnosti stiče pravo na upis, odnosno rangiranje saglasno Pravilniku.

Opšti uspjeh u posljednjem ciklusu osnovne škole vrednuje se na isti način kao u drugim stručnim školama.

 

Vrednovanje rezultata na takmičenju odnosno dodijeljenog priznanja

     

            Rezultati učenika osnovne škole postignuti na pojedinačnim takmičenjima iz nastavnih predmeta vrednuju se na način što se kandidatu koji je u posljednjem ciklusu osnovne škole osvojio jedno od prva tri mjesta, nagrade, odnosno medalje dodjeljuju sljedeći bodovi:

 1. međunarodno takmičenje: prvo mjesto, prva nagrada, odnosno zlatna medalja - 20 bodova; drugo mjesto, druga nagrada, odnosno srebrna medalja -18 bodova; treće mjesto, treća nagrada, odnosno bronzana medalja - 15 bodova;
 2. državno takmičenje: prvo mjesto, odnosno prva nagrada - 15 bodova; drugo mjesto, odnosno druga nagrada - 13 bodova; treće mjesto, odnosno treća nagrada - 10 bodova.

            U slučaju kada kandidat iz jednog nastavnog predmeta osvoji pojedinačna mjesta, nagrade odnosno medalje na više nivoa takmičenja, uzima se u obzir najbolji ostvareni rezultat, odnosno najveći broj bodova osvojen na jednom nivou takmičenja.

            U slučaju kada kandidat iz dva ili više nastavnih predmeta osvoji po jedno ili više pojedinačnih mjesta, nagrada, odnosno medalja bodovi iz svih nastavnih predmeta sabiraju se po nivoima takmičenja, pri čemu se uzima u obzir najbolji ostvareni rezultat, odnosno najveći broj bodova osvojen na jednom nivou takmičenja.

 

        Diploma ,,Luča“ vrednuje se 12 bodova.

 

 

Rangiranje kandidata za upis

 

            Kandidati za upis u srednju stručnu školu rangiraju se prema ukupnom broju bodova ostvarenim po svim osnovama koje se vrednuju za upis na jedinstvenoj rang listi.

            Kada više kandidata ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju imaju kandidati koji su osvojili veći broj bodova po osnovu:

 1. opšteg uspjeha u posljednja tri razreda osnovne škole;
 2. uspjeha iz dva nastavna predmeta od značaja za sticanje obrazovanja, odnosno posebne nadarenosti odnosno sposobnosti.

 

            Komisija koju obrazuje direktor škole utvrđuje rang listu kandidata u roku koji je predviđen ovim Konkursom.

Utvrđena rang lista objavljuje sa na oglasnoj tabli u prostorijama škole.

 

Pravo na prigovor

 

Na utvrđenu rang listu, kandidat ili njegov roditelj mogu podnijeti prigovor nastavničkom vijeću škole u roku od tri dana od dana objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli.

Po prigovoru, nastavničko vijeće je dužno da odluči u roku od tri dana od dana podnošenja prigovora. Protiv odluke nastavničkog vijeće može se pokrenuti upravni spor.

 

 

 1. JU Muzička škola Tivat

            Humanistika i umjetnost

            Obrazovni programi (nivo IV1)

1) Muzički izvođač - klarinetista                                                                              2 učenika

2) Muzički izvođač - saksofonista                                                                           2 učenika

3) Muzički izvođač - flautista                                                                                  1 učenik

4) Muzički izvođač - trubač                                                                                     2 učenika

5) Muzički izvođač - hornista                                                                                  1 učenik

6) Muzički izvođač - trombonista                                                                            1 učenik

7) Muzički izvođač - klavirista                                                                                 5 učenika

8) Muzički izvođač - oboista                                                                                   1 učenik

9) Muzički izvođač - violinista                                                                                 3 učenika